Someron Seudun Koiraharrastajat ry:n yhdistyssäännöt

Patentti- ja rekisterihallitus

Yhdistys- ja säätiöasiat

Rekisterinumero: 123.618

Nimi: Someron Seudun Koiraharrastajat ry

Kotipaikka: Somero

Osoite: Piia Sihvonen-Talikka

Jacob Ritzin tie, 31400 Somero

Merkitty rekisteriin: 18.3.1977

Muutosilmoitus rekisteröity: 7.2.2013

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Someron Seudun Koiraharrastajat ry ja sen kotipaikka on Somero.

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliitto-Finska Kennelklubben ry:hyn.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on opastaa koiraharrastajia koirien pidossa, hoidossa ja

koulutuksessa sekä toimia koiraharrastuksen edistämiseksi paikkakunnalla.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

* järjestää erilaista koulutusta

* järjestää virallisia ja epävirallisia näyttelyjä, kilpailuja, kokeita ja testejä

* järjestää erilaisia koiraharrastukseen liittyviä tapahtumia ja kokoontumisia

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:

* järjestää maksullisia tapahtumia (kuten yllämainitut näyttelyt ja kokeet)

* pitää tapahtumissaan kahviloita

* ottaa vastaan avustuksia, Iahjoituksia ja testamentteja

* omistaa toimintaansa varten tarpeelIista kiinteää ja irtainta omaisuutta

* toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan myyjäisiä, arpajaisia ja muita vastaavanlaisia

 varanhankintakampanjoita

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt sekä maksaa vuotuisen jäsenmaksun. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.


Nuorisojäseneksi voi liittyä alle 18-vuotias koiraharrastaja. Nuorisojäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistys voi hyväksyä jäsenekseen myös varsinaisen jäsenen kanssa samassa osoitteessa asuvan perhejäsenen, jolla on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

4. Jäsenen eroaminen ja erottamirinen

Jäsenellä on oikeus erota ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle/tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erossta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenljohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä neljä (4), kuusi (6) tai kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

Puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että heistä puolet on vuosittain erovuorossa. Varajäsenet valitaan vuosittain.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettuna, on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdityksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koolle kutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemää (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä, yhdistyksen kotisivuilla tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Vahvistetaan kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

8. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja sekä valitaan muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä valitaan varajäsenet

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa

10. Jaetaan mahdolliset ansiomerkit ja palkinnot

11. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitäkirjallisesti hallitukselle tammikuun aikana, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Jaa tämä sivu